YÖNETMELİK-TÜZÜK ve KANUNLAR

Resmi Gazetede yayınlanan İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ’nün, 6.Bölüm, 356.maddesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınladığı ‘Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’ ve YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU gereği işletmelerde kıvılcım çıkarmaz el aletlerinin kullanılması zorunlu hale getirilmiş bu konu ile ilgili ciddi cezai müeyyideler uygulanmaya başlanmıştır.

*** Bakanlar Kurulu No: 04/12/1973 - 7/7583 karar tarihli; No: 25/08/1971 – 1475     dayandığı kanun tarihli ve resmi gazete de yayınlanan (No: 11/01/1974 – 14765) 1475 sayılı İş Kanununa göre çıkarılacak "İşyerlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Tüzük" çıkarılıncaya kadar, 22.12.1969 tarih ve 6/12782 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün" 515-520 nci maddeleri son hükümler 1.bölüm 6.kısımda şu şekilde belirtilir.

El aletlerinin kullanılmasında alınacak güvenlik tedbirleri : Madde 356 - Kıvılcımın tehlikeli olacağı yerlerde kullanılacak el aletleri, kıvılcım çıkartmayacak malzemeden yapılacak ve bu nitelikte olmayan aletler, bu yerlerde kullanılmayacaktır.

*** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 26 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete (sayı :25328) de yayınlanan  Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik;(İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı) ise;

2.2. Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olacaktır.

2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dökümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 27/10/2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik'e göre ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerekli önlem alınacaktır.

*** TS 12820 Akaryakıt İstasyonları Emniyet Kuralları

1.1.1.7.5 Sınıf I, Sınıf II veya Sınıf IIIA yakıtlar için tanklara takılan ve sökülen doldurma ve boşaltmanın yapıldığı uçlar ve buhar tutma sistemlerinin çıkışları bina dışında ve ateş kaynaklarının olmadığı yerlerde olmalı, herhangi bir bina açıklığından en az 6 m uzakta olmalıdır. Bu tür bağlantılar kullanılmadıkları durumlarda sıvı sızdırmaz şekilde olmalı ve anlaşılır şekilde işaretlenmiş olmalıdır. Sızdırmaz kapaklar, çarpma ile kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. Tank üzerinde, doldurma veya ölçme ağzı üzerinde, akaryakıt pompası altında ve emniyet mesafeleri dahilinde, menhol çukurları ve dalgıç pompa çukurları haricinde, çukur ya da boşluk bulunmamalıdır. Doldurma veya Ölçme ağzı üzerindeki ve diğer yerlerdeki kapaklar kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılmış olmalı ve kilitli durumda tutulmalıdır. Menhol ve dalgıç pompa çukurlarında patlayıcı gaz derişimi patlama sınırının %25'ine ulaştığında alarm verecek gaz detektörleri olmalı, aksi takdirde bu çukurlar da uygun malzeme ile doldurulmalıdır.
Bu kategoriden diğerleri: « ALAŞIMIMIZ ÖNEMLİ UYARILAR »